ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಿತೂರಿ ಮಾಡು

  1. ಉಪಾಯ ಮಾಡು,ಒಳಸಂಚು ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ