ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಿಂತಡಿಯಿಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ