ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಿಂಡುಗೊಳ್

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ