ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಳ್ಕೆಗೆಯ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ