ಪರಿಣತ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಣತ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ

  1. ಪಾಂಡಿತ್ಯ,ಪರಿಣತಿ,ನೈಪುಣ್ಯ,ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ,( ಅನುಭವ ಯಾ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ನೈಪುಣ್ಯ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ