ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಚ್ಛೇದ

  1. ಪ್ರಕರಣ,ಕಲಮು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ