ಪರಿಚಯ ಭಾಗ

  1. ಪ್ರವೇಶ,(ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ)

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ