ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

  1. ಭಾವನೆ,ಊಹೆ,ಗ್ರಹಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ