• ನಾಮಪದ.

ಪಯಸ್ವಿನಿ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  1. ಪಯಸ್ವಿನ್; ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಹಸು [೧], ಹಸು, ಹಯನು
  2. ನೀರುಳ್ಳುದು, ನದಿ, ಗಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ನದಿಯ ಹೆಸರು [೨];
  3. ಗಂಗಾನದಿ;[೩]

ಉಲ್ಲೇಖ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  1. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಘಂಟು
  2. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಘಂಟು
  3. ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು