ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡಿಯಚ್ಚು

  1. ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ನಕಲು ಚಿತ್ರ.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡಿಯಚ್ಚು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡಿಯಚ್ಚು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮವಾಚಕಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಅಕ್ಕರಗಳ ಅಚ್ಚು
  2. ಪ್ರತಿಕೃತಿ