ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಚ್ಚೆಗೆಂಪು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ