ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವುದು

  1. ಅಪಸರಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ