ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯ ವಿವೇಚನೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯ ವಿವೇಚನೆ

  1. ನೀತಿಸೂತ್ರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ