ನೋಯಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದ

  1. ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ