ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

  1. ನಿಪುಣ,ಪರಿಣತ,ಕೋವಿದ,ಚತುರ,ಅರಿವಿಗ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ