ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

  1. ನಿಪುಣ,ಪರಿಣತ,ಕೋವಿದ,ಚತುರ,ಅರಿವಿಗ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ