ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ್ಪುಗೊಳ್

  1. ___________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ