ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆಕೊಡು

  1. ಒಡಂಬಡು,ಮಾಡಗೊಡು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆಕೊಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ