ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆ

  1. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಣಿತೋಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ