ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆರಳಿಕ್ಕು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ