ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತ

  1. ನಿಗುರಿದ,ನಿಮಿರಿದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ