ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗಳ್ತೆಗೆಯ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ