ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ

  1. ಗದ್ದೆ,ತರಿ ಜಮೀನು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ