ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀತಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ

  1. ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ