ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಸ್ಸತ್ವವಾದುದು

  1. ಹೂಸಕ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ