ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ