ನಿವಾರಿಸುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿವಾರಿಸುವುದು

  1. ಅಪಹರಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ