ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. __________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ