ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುದಾರಿ

  1. ಬಸ್ ನಿಲುದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧
    ___________________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ