ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ನಿರ್ವಾಹಕ
  2. (ಸಂಗೀತ ಮೇಳ) ನಿರ್ವಾಹಕ
  3. (ಬಸ್ಸು ಯಾ ರೈಲುಗಾಡಿಯ) ನಿರ್ವಾಹಕ, ನಿಯಂತ್ರಕ
    ಉದಾಹರಣೆಯಪದ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ