ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸು

  1. (ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕನ್ನು)ಅಲಕ್ಷಿಸು,ಕಾಣದಂತಿರು,ನೋಡದಂತಿರು,ಕಡೆಗಣಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ