ನಿರ್ಧರಿಸಿದುದು

  1. ನಿಶ್ಚಿತ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: