ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು

  1. ಇರು,ಆಗು,ಉಂಟಾಗು,ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ