ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡು

  1. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡು,ಸರಿಯಾಗಿಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ