ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡು

  1. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡು,ಸರಿಯಾಗಿಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ