ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡು

  1. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡು,ಸರಿಯಾಗಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ