ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು,ಹೊರಟುಹೋಗು,ತೊಲೆ(ತೊಲಗು - ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ತೊಲಗಿ ಎಂದರು),ತೆರಳು(ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲೇ ತೆರಳಿದ್ದ),ಕಾಲುಕೀಳು(ಅವನು ಹೆದರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲುಕಿತ್ತ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ