ನಿರುತ್ಸಾಹ

  1. ಆಲಸ್ಯ,ಜಡತೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ