ನಿಯಂತ್ರಣ

  1. ಹತೋಟಿ,ಕಡಿವಾಣ,ನಿರ್ಬಂಧ,ಅಂಕೆ,ಹಿಡಿತ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಯಂತ್ರಣ=ಕೆಲವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು