ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಬ್ಬರಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ