ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆ

  1. (ಗಡಿಯಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆ)

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ