ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿ

  1. ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ