ನಿಜವಾದುದು

  1. ಸತ್ಯಾರ್ಥ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ