ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಗದಿಮಾಡು

  1. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸು,ವಿತರಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ