ನಿಕ್ಕುವವಲ್ಲದಿಕೆ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಕ್ಕುವವಲ್ಲದಿಕೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ