ನಿಕ್ಕುವವಲ್ಲದಿಕೆ

ನಿಕ್ಕುವವಲ್ಲದಿಕೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ