ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಕಟಸಂಬಂಧದ

  1. ಹತ್ತಿರದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ