ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಂದಿರಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ