ನಿಂತುಹೋಗುವಿಕೆ

  1. ಸ್ಖಲನ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ