ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಳ್ಗಾದೆ

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ