ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಲ್ಬಡಿತ

  1. ನಾಲ್ಕು ಬಡಿತಗಳು
    ನಾಲ್ಬಡಿತಬಿಣಿಗೆ
  2. ನಾಲ್ಕು ಬಡಿತಗಳುಳ್ಳುದು ; ನಾಲ್ಬಡಿತದ ಬಿಣಿಗೆ

ನುಡಿಮಾರು ಸಂಪಾದಿಸಿ