ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಣ್ಗಾದೆ

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ