ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಕಾರಣವಾಗು,ಉಂಟುಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ