ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆಯದಿರು

  1. ನಿಲು,ಚಲಿಸದಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ